Ramt af senfølger efter stress, covid-19 eller hjernerystelse?

07. mar. 2023
Hvis ja så ved du at det kan være en ubehagelig og langsommelig affære. Tilbagevenden til tidligere funktion er lang og krævende, ofte med tilbageslag i processen og bump på vejen. Symptomer og gener kan være mange og forskelligartede men træthed, udmattelse, øget søvnbehov, kort lunte, kognitive udfordringer (koncentrationsbesvær, forringet hukommelse, hovedpine etc.) og muskel/ledsmerter, er hyppigt forekommende i de nævnte sygdomsbilleder.

Som en vigtig del af behandlingen og rehabiliteringen tilbage til tidligere funktionsniveau, er undervisning i at lære hensigtsmæssig energiforvaltning. Energiforvaltning betyder at den ramte lærer at optimere doseringen sin energi, og finde end hensigtsmæssig balance mellem aktivitet og hvile. Når hjernens kapacitet for at være ’på’ er reduceret og energiniveauet er reduceret, bliver denne disciplin altafgørende for at stimulere og understøtte genoptræningsfasen uden at forværre symptomer og tilbageslag. Netop denne balance er svær for ovenstående patientgrupper.

Hos Raundahl Performance anvendes Firstbeat Life som et vigtigt redskab til at få objektive mål for den ramtes evne til at energiforvalte. Firstbeat Life inkluderer Bodyguard 3 (en yderst præcis og individuel HRV-sensor) samt Firstbeat Life mobilapp, som sikrer indsamling af valide 24/7 hjertedata. Den efterfølgende processering af hjertedata (HRV) sendes i real-time til en app på brugerens mobiltelefon.

De opsamlede data anvendes til at kaste lys over hvilke aktiviteter der ’fyrer’ op under dig og tærer på dine ressourcer, samt hvilke aktiviteter der giver dig ro og fysiologisk restitution. På den måde bliver det muligt at:

- identificere aktiviteter/daglige gøremål der er energikrævende, og derfor bør begrænses i tid og intensitet.

- Identificere præcist hvilke aktiviteter/daglige gøremål (herunder restituerende tiltag), der virker energiopbyggende (ro og restitution)

Med den viden, kan den subjektive opfattelse af dagens belastning (den ofte anvendte farvekodning af daglige gøremål og aktiviteter) sammenholdes med den objektive, og således hjælpe den ramte til at strukturere sin dagligdag og placere aktiviteter mere hensigtsmæssigt/strategisk. På den måde kan kroppens egne fysiologiske data/signaler anvendes så energiniveauet optimeres og udmattelse/symptomer mindskes eller helt undgås.

Målingen nedenfor stammer fra en kvinde med COVID-19 senfølger. Ved at notere dagens aktiviteter i den elektroniske journal i appen, kan det fysiologiske respons for de enkelte aktiviteter visualiseres. Det ses, hvordan en aften med gæster og forberedelse, kombineret med 1-2 genstande alkohol påvirker den efterfølgende nats søvn med reduceret fysiologisk restitution (reduceret HRV). Dette har selvsagt indvirkning på næste dags energiniveau og kognitive og fysiske kapacitet, eventuelt med øget intensitet af fysiske symptomer (hovedpine, træthed, svimmelhed osv.).

Ved at tilpasse aktiviteter der kræver stort energiniveau i tid og intensitet, kan patienterne lære at forvalte deres energi bedre i dagligdagen, og få forståelse for hvordan forskellige faktorer (f.eks. dårlig søvn, alkohol, skærmarbejde ophold i larm, sociale aktiviteter, etc.) påvirker energiniveauet her og nu, men også dagen efter.

Gradueret konditionstræning anbefales som en del af en sikker tilbagevenden efter ovenstående sygdomme, hvor formålet er at træne hjernens blodgennemstrømning under stigende intensitet, uden at udløse kendte symptomer. For at træne på en individuel og hensigtsmæssig måde er det vigtigt, at intensiteten tilpasses den enkeltes niveau og symptombillede, og herefter progredieres kontinuerligt. Nedenstående viser hvordan det der tidligere ville karakteriseres som en cykeltur i lavt/moderat tempo nu, som konsekvens af COVID-19 senfølgerne, udløser et respons svarende til hård konditionstræning (træningseffekt 5 ud af 5). Denne træningsbelastning (både tid og intensitet) er uhensigtsmæssig for denne patientgruppe, og resulterer i lang restitutionstid, forlænget nedsat energiniveau, træthed og kendte symptomer. Dette er et typisk billede for disse sygdomsgrupper, da deres puls ofte stiger hurtigt selv ved lave eksterne belastninger.

Firstbeat Life-målingerne er et yderst anvendeligt redskab, som skal hjælpe personen til fremadrettet at selektere rette træningsintensitet -og varighed af den konditionelle træning. Dette skal sikre at effekten af træningen opnås uden udløsning af symptomer og tilbagefald.

Nedenstående viser en dag hvor samme person justerede sin træning, så den ramte en træningseffekt 2,1/5, uden udløsning af forværrende symptomer. Samtidig fik vedkommende struktureret dagens øvrige gøremål/opgaver, så restitution under søvnen var særdeles god.

Ved fortløbende at lave disse HRV-målinger, analysere og tolke dem i samarbejde med en fagperson, kan man bruge kroppens egne fysiologiske signaler til at optimere sit energiniveau, og understøtte sin rehabilitering og derved sin tilbagevenden til tidligere niveau. Man kan blive bedre til at se mønstre, som henholdsvis forbedrer eller forværrer symptomer (f.eks. kombinationen af aktiviteter), og anvende denne viden til at strukturere dagligdagsaktiviteter i en mængde og intensitet, som ikke dræner energiniveauet. Hvis man har aktiviteter i kalenderen der forventeligt vil skabe stort energiforbrug of måske lidt symptomforværring, kan den enkelte anvende sin viden om egen fysiologi til at planlægge dagene før og efter, så konsekvensen minimeres.

Det er vigtigt at man løbende i rehabiliteringen opfordrer de nævnte patientgrupper at udfordre deres nuværende tilstand. Som med al træning, skal organismen udsættes for et systematisk og gradueret overload for at tilpasses i styrket udgave. Her kan Firstbeat Life anvendes som en indikator for de nye tiltags belastningsgrad, og personen kan justere derefter.

Er du ramt af Senfølger efter COVID-19, hjernerystelse eller stress, så er energiforvaltning og gradueret fysisk træning en vigtig del af din rehabilitering. I det tilfælde kunne Firstbeat Life være et relevant redskab for dig.

Kontakt Raundahl Performance allerede i dag, og få adgang til egne data som kan hjælpe dig tilbage til tidligere funktionsniveau.

Kontakt Lars

Søger du kvalitet og vidensbaseret praksis forankret i en kombination af erfaring og uddannelse - så kontakt mig.